كتاب‌ هفت‌ بند التهاب‌ كه‌ در رثای سرلشكر پاسدار (شهيد حسن‌ باقري‌ (افشردي‌)) سروده‌ شده‌ ـ از دو بخش‌ تشكيل‌ شده‌ است‌: بخش‌ اول‌ با حمد خداوند يكتا آغاز می‌شود و اشعار آن‌ درباره‌ توحيد و هبوط آدم‌ و شرح‌ حال‌ پيامبران الهی و پيكار نور و ظلمت‌ و رشد و نمو ثمره‌ خبيثه‌ صهيونيسم‌ جهانی تا طلوع‌ ستاره‌ بی زوال‌ انقلاب‌ شكوهمند اسلامی ايران‌ به‌ رهبری بزرگ‌ مرد تاريخ‌، امام‌ خمينی (ره‌) است‌. بخش‌ دوم‌ به‌ هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌ و سير زندگانی سرلشكر پاسدار شهيد باقري‌ و شهادت‌ وي‌ پرداخته‌ است‌.