جواد فکوری به هم سرش گفته بود “جنگ شماره تلفن ندارد.” کسی که می رفت به جنگ، جایی می رفت که خدا می دانست کی بر می گردد، یا اصلا برمی گردد یا نه. کسی هم که می ماند باید روز های بسیاری را چشم به در بدوزد. یا اگر هم سرش خلبان باشد، یه آسمان تا آن که رفته برگردد، یا خبر آخر از او بیاید. این خبر که دیگر او نمی آید.