نوشته ای از سردار شهید محمدصادق فعله آذری
با گل زخم سر راه تو آذین بستیم
رسالت ما در مقابل اسلام و این همه شهید و کیفیت ادامه دادن راه آنها و رساندن پیام آنها به همه جهانیان خیلی سنگین است! ما وارث عزیزترین امانت هایی هستیم که با جهادها و شهادت ها و یا ارزش های بزرگ انسانی در تاریخ اسلام فراهم آمده است، ما مسئول این هستیم که با میراث عزیز شهدا و مجاهدانمان وامامان و رهبرانمان و ایمانمان و کتاب هایمان، امتی نمونه بسازیم تا برای مردم جهان شاهد باشیم و شهید باشیم و نمونه باشیم و این را بدانید که ما مدافع انسان های مظلوم در طول تاریخ هستیم.