علی اکبر علاقه شدیدی به بسیجی ها داشت و همه جا و در همه حال آنان را می‌ستود. وقتی خانواده از او سوال می‌کردند: “آخرش نفهمیدیم تو در جبهه چه کاره هستی؟” پاسخ داد: “… هرکس از شما پرسید علی اکبر در جبهه چه کاره است، بگویید سنگر می‌کند و به یاران امام زمان (عج) و امام خمینی خدمت می‌کند. بگویید علی برای بسیجی‌ها چای درست می‌کند تا آنها بخورند و خستگیشان در برود…”