عظمت اسلام شرافت اسلام بر پای پرچم اسلام در گرو رزمندگی رزمندگان اسلام است …….

خمپاره ها و توپ های دشمن همان آتشی است که مشرکین برای حضرت ابراهیم روشن کرده بودند…..