مناجات نامه و وصیت نامه
بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا دلشکسته اى بسوى تو آمده و عقده هاى دل خود را براى تو باز کرده که دیگر ما خسته شدیم دوستان سوى تو شتافتند هنوز ما اندر سر یک پیچیم ، مارا هم به آنها پیوند ده بار الهى ما بیچاره و دلشکسته ایم و فقط تهى دستیم درمانده پى درمانیم و بریده از همه جائیم غیر از تو کسى را نداریم رو به آستان تو نهاده ایم از کرده هاى خود پشیمانیم لطف و عنایت از تو داریم که ما را در این جهان به راه راست هدایت و در آخرت ما را با شهیدان محشور و شهادت را نصیب مابفرما، الهى سینه اى ده آتش افروز از عشق تو باشد در این سینه دلى ده که در فراق تو سوزد و با سوختن به اطراف خود روشنائى بخشد، خدایا تو خود شاهدى که به برادران و دوستان با وفا یکى پس از دیگرى بار سفر بستند و بسوى تو شتافتند و ماهم با آنها عهد و پیمان در میدانگاه عشق و حقیقت بستیم که راه این شهیدان را ادامه دهیم دیگر کسى از این عزیزان نمانده و ماهم در فراق آنان در سوز و گدازیم و به ما هم توفیق پیوستن به این کاروان عنایت بفرما«جبهه کلاس اخلاق »
آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا بااموال و جانهاى خویش جهاد کردند نامشان نزد خداوند بلند است و آنان رستگارانند.
امیر المومنین على (ع) میفرماید که جهاد درى از درهاى بهشت است که خداوند آن را فقط بروى دوستان مخصوص خویش گشود ه است جهاد لباس تقوا و زره محکم خدائى و سپر مطمئن الهى است اینک ما در جبهه نور علیه ظلمت و روى‌یا روى خصم کافر د ر نبر سخت در آزمایشى الهى قرار داریم و از آنجا که جبهه دانشگاه است رزمگاه و محل خودسازى وکلاس انسان شدن ، نردبان تعالى و عروج انسانیت میباشد باید آماده شد براى شهادت و رسیدن به لقاى خداوند و میسر نیست مگر با تقوى، برادران باید لباس تقوى و زره محکم ایمان را پوشیده و سپر مطمئن توکلت الى ا… را بدست گرفته تا تبر ایثار را بر قلب کافر خصم بنشانند و او را در خون سیاهش غوطه ور سازند از این رو نظر امت شهید پرور را به نقاطى چند از مسائل اخلاقى در جبهه هاى نور بر ظلمت جلب کرده تا کسانى که مى خواهند وارد این دانشگاه انسان ساز شوند تا بلکه خود را براى رزمى الهى آماده سازند چه ،میدانگاه مومنان ، توحید واقعى در عمل و عبادات به معناى گسستن از غیر خداست ازآنجائیکه در جبهه زمینه قطع وابستگى‌ها و بریدن تعلقات دنیوى فراهم و آماده است بهترین جا براى ارتباط نزدیک باخداست .
در جبهه باید تنها خدا را شاهد جهاد و تلاش دانست و تنها براى رضاى خدا کار کرد تنها چشم امید به پاداش او داشت تنها به او عشق ورزید و به او دل داد و با او راز و نیاز کرد اما دعاى الهى خدائى بیشک در ارتباط با این روحیه است از سوئى رزمندگان خود را وسیله اى براى انجام مشیت الهى دانسته و فتح و نصرت را در دست خدامیدانند که ما اگر پیروزى هاى خیره کننده را نتیجه تلاش و آتش سلاح‌مان بدانیم و به مهمات اسلحه نفرات غره شویم از روح توحید دور خواهیم شد بى شک باید دانست تنهاایمان و شهادت طلبى و عقیده به حقانیت را از مهمترین عوامل پیروزى است.
جبهه : میعادگاه خود شناسان جهاد فى سبیل الله نمونه عینى به عمل نشانیدن عقیده است که شعارها به شعور تبدیل شده و مدعیان به بوته آزمایش نهاده است.جبهه رزمگاه عقیده است و رزمگاه اندیشه در تلاش از بین بردن خصم ایمان و نفس اماره هستند جبهه میعادگاه خودشناسان و مقام خدا جویان است لشگریان اسلام در جبهه هاى حق علیه باطل بانقاط ضعف خود عادتهاى دنیوى و وابستگیهاى مادى و ناخالصیهاى روحى و …در پیکارى ریختند تا با پشیمانى از گناهان گذشته و دفع رذایل اخلاقى به کسب فضائل پرداخته و خود را بشناسند و نفس سرکش را لایق دیدار دوست گردانند و آن کنند که مصداق آیه کریمه اى شوند که فرمود یا (ایها النفس المطمئنه ارجعى الى ربک راضیه مرضیه ) اى نفس آرمیده ؟؟؟ از گرد بسوى پروردگارت تو خشنود وا و پسندیده ، جبهه : عبادتگاه عابدان شب در برابر متجاوزان تا دندان مسلح رزمى را اآغازکرده ایم در حالى که زره مان ایمان و سلاحمان دعاست مجاهد عابد از مقربان الهى است و دعا سلاح برنده او و دفع بلا از اوست رسول خدا (ص ) بشارت داده اند که دعاى پنج گروه مستجاب میشود و یکى از آنان دعاى کسى است که بجهاد میرود و تا وقتى که به اقامتگاه خود برگردد دعایش مستجاب و مقرب بارگاه الهى است مجاهدان ورزم آوران نور با توسل به ریسمان به هم پیچیده (دعا ) همانند عابدان شب خود را محیا کرده تا رزمى چون شیران روز را بیاغازند جبهه :
پایگاه اخوت و برادرى رزمنده اى منتصب به امام زمان (عج) است باید مظهر اخلاق محمدى (ص) و نمونه بارزى از لشگریان صدر اسلام باشد او باید خود را مزین به صفات و فضائل اخلاقى کرد ه و با دورى گزیدن از کفر و غرور آداب معاشرت اسلامى را در پیش گیرد و با داشتن محبت و عفت ایمانى خود در قلب مومنین جاى گیرد تا اخوت و برادرى در بین مجاهدان محکم و ناگسستنى گردد.