روایت سردار پورجمشیدیان از سردارشهید علی اکبر جوادی …
در سن ۱۷-۱۸ سالگی فرمانده یک گردان تخریب است که به بزرگی و توانمندی لشکر عاشورا، و تا چه حد خود را به توان مدیریتی، رهبری و فرماندهی رسانده است. که فرماندهی مثل شهید مهدی باکری اطمینان می کند و یکی از سخت ترین پست ها و مسئولیت های فرماندهی جنگ را در لشکر مقدس عاشورا واگذار می کند به شهید اکبر جوادی، تخریب در صخنه دفاع مقدس، یکی از حساس ترین واحدها و گردان های ما بود که جوانان خاصی و با ویژگی های خاصی می آمدند، یعنی انتخاب می شدند، کسانی را می آوردند به گردان تخریب که این ها ضمن این که رزمنده و بسیجی بودند یک ویژگی خاصی هم داشتند. مثلاً از نظر شجاعت از بقیه شجاع تر بودند، از نظر معنویت دارای معنویت بیشتری بودند، حالا اگر بخواهیم فرمانده این جمع را مشخص کنیم یقیقاً این فرد باید از یک ویژگی های خاصی در بین فرمانده هان جنگ لشکر مقدس عاشورا برخوردار باشد، شهید علی اکبر جوادی دارای چنین ویژگی هایی است که در سن ۱۶-۱۷ سالگی توانسته اطمینان فرمانده بزرگی مثل شهید آقا مهدی باکری را جلب کند تا حساس ترین مسئولیت های لشکر مقدس عاشورا را به ایشان واگذار کند.
شجاعت در عمل، یعنی در صحنه نبرد شجاع، دلسوز برای رزمنده ها، برای حتی فرماندهان، جالب است برای شما بگویم خود بنده و تعداد قابل توجهی از فرماندهان دفاع مقدس که در خدمت عزیزان بودیم از نظر سنی شاید از علی اکبر بزرگ تر بودیم اما واقعاً هر جا من احساس می کردم نیاز است که مرا راهنمایی بکنند و نیاز به راهنمایی دارم، نیاز به کمک دارم، شاید از اولین کسانی که به ذهنم می رسید می رفتم سراغ علی اکبر و مشاوره می گرفتم…