پس از شهادت مصطفی ۷ نفر از دوستانش آمدند به دیدن ما. در ذهنم به دنبال چیزی می گشتم تا به رسم یادبود به آنها بدهم، اما چیزی به خاطرم نمی رسید تا این که یاد جانمازهایی افتادم که مصطفی از مشهد آورده بود. آنها درست ۷ تا بودند.