سفر حج رفته بودم. هنگام طواف خانه ی کعبه دیدم مهدی و مصطفی و یک نفر دیگر دست در دست هم کنار من راه می روند. می خواستم بروم دنبالشان که به خودم آمدم و یاد شهادتشان افتادم. ایستادم و آن قدر از دور نگاهشان کردم که ناپدید شدند.